Ciechocinek noclegi, hotele - plCiechocinek noclegi, hotele - enCiechocinek noclegi, hotele - deCiechocinek noclegi, hotele - frCiechocinek noclegi, hotele - ru

Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska

Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw zapewniających właściwe funkcjonowanie infrastruktury miejskiej, a w szczególności:


1) prowadzenie zasobu mienia gminnego,
2) sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta osobom prawnym i fizycznym,
3) oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem,
4) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
5) publikowanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem,
6) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawierania umów notarialnych w przypadku sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
7) wnioskowanie o wpisy do ksiąg wieczystych długów i ciężarów,
8) prowadzenie spraw związanych z:
    a) ustalaniem wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasnościach umów oraz we współwłasnościach lub współużytkowaniu gruntów,
    b) orzekaniem o rozwiązywaniu umów wieczystego użytkowania,
    c) oddawaniem nieruchomości w zarząd i orzekaniem o wygaśnięciu zarządu,
    d) przekazywaniem gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym Miasta nie posiadającym osobowości prawnej w zarząd,
    e) nieodpłatnym przejmowaniem gruntów od Skarbu Państwa i nieodpłatnym oddawaniem gruntów na rzecz Skarbu Państwa,
    f) zamianą gruntów stanowiących własność Miasta na grunty stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych lub fizycznych,
    g) ustalaniem opłat za niezagospodarowanie lub niezabudowanie gruntów w wyznaczonym terminie lub korzystanie z gruntów niezgodnie z przeznaczeniem,
    h) ustalaniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego i użytkowania,
    i) ustalaniem opłat adiacenckich,
    j) nabywaniem i zbywaniem własności i innych praw do nieruchomości,
    k) wykonywaniem prawa pierwokupu,
    l) uwłaszczaniem osób prawnych,
    ł) zatwierdzaniem podziałów nieruchomości,
9) dokonywanie przypisów dochodów z tytułu:
    a) wieczystego użytkowania gruntów,
    b) sprzedaży domów i lokali,
    c) wieczystego użytkowania terenów oddanych spółdzielniom,
    d) dzierżawy gruntów,
10) opracowywanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, strategii rozwoju miasta oraz innych planów i programów określonych przepisami prawa,
11) prowadzenie uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
12) prowadzenie postępowań w sprawach majątkowych wynikających z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
13) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do opracowania i realizacji strategii rozwoju miasta,
14) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzania przetargów na zbycie wieczystego użytkowania, użytkowania, dzierżawy lub najmu mienia miejskiego, opracowania planistyczne i inne prace wykonywane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
15) kontrola realizacji planów miejscowych, ich analiza i wnioskowanie o dokonywanie zmian w tych planach,
16) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
17) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
18) prowadzenie prac związanych z komunalizacją mienia,
19) dokonywanie zleceń w szczególności w sprawach:
    a) podziału nieruchomości,
    b) wydzielania budynków po obrysie,
    c) wydzielania garaży,
    d) zamawiania dokumentów z ewidencji gruntów,
20) prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
21) inicjowanie i prowadzenie spraw mających na celu poprawę środowiska a w szczególności:
    a) dokonywanie corocznej oceny stanu środowiska,
    b) zapewnianie niezbędnych warunków dla ochrony środowiska przed odpadami,
    c) lokalizacja dzikich wysypisk i wydawanie nakazu ich likwidacji,
    d) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
    e) ochrona środowiska przed hałasem,
    f) współpraca z jednostkami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony środowiska,
    g) udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie,
22) gospodarka zielenią miejską, w tym nadzór nad parkami, skwerami, trawnikami, dywanami i rabatami kwiatowymi oraz drzewami i krzewami,
23) prowadzenie spraw związanych z ustawianiem na terenach miejskich słupów i tablic ogłoszeniowych, reklam, szyldów itp.,
24) realizacja zadań zapewniających uzdrowisku warunki umożliwiające jak najszersze wykorzystanie właściwości leczniczych,
25) współudział w opracowaniu i stosowaniu statutu uzdrowiska,
26) sprawowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi,
27) sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacja cmentarza
28) prowadzenie spraw związanych z:
    a) prowadzeniem ogródków działkowych,
    b) prawem wodnym i łowieckim,
    c) ochroną przeciwpowodziową.
    d) zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych,
    e) zajęciem terenu na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych.

Jakość powietrza dzisiaj:

Kalendarium wydarzeń
«maj 2024»
powtśrczptsond
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Kamery online
Film
Wirtualna panorama
Hot spot - punkty bezpłatnego dostępu do internetu
Kino, wystawy
Dyżury Aptek
Bankomaty
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
Ciechocinek - BIP
Ciechocinek sanatoria Ciechocinek uzdrowisko Ciechocinek hotele Ciechocinek wypoczynek Ciechocinek zdrowie Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka
Strona główna   |   Poradnik turysty   |   Sanatoria   |   Mapa serwisu   |   Napisz do nas   |   Polityka cookies


Copyrights 2000-2024 Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19
tel.: 54 - 416 18 00, 283 64 58, fax: 54 - 283 64 23, e-mail: ratusz@ciechocinek.pl
Jesteś naszym 7043250 gościem