Ciechocinek noclegi, hotele - plCiechocinek noclegi, hotele - enCiechocinek noclegi, hotele - deCiechocinek noclegi, hotele - frCiechocinek noclegi, hotele - ru

Referat Gospodarki Miejskiej

Referat Gospodarki Miejskiej

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Miejskiej należy prowadzenie spraw zapewniających właściwe funkcjonowanie i rozwój miejskiej infrastruktury technicznej oraz sfery usług komunalnych, a w szczególności:


1) ocena aktualnego stanu gospodarki miasta i ustalanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie:
    a) zaopatrzenia w wodę,
    b) zaopatrzenia w ciepło,
    c) gospodarki ściekowej,
    d) drogownictwa,
    e) budownictwa komunalnego i społecznego w ramach CTBS,
    f) remontów budynków komunalnych, dróg i innych urządzeń komunalnych,
2) zarządzanie i utrzymanie dróg miejskich i organizacji ruchu na tych drogach,
3) współpraca z innymi organami i jednostkami zarządzającymi drogami wojewódzkimi i powiatowymi w zakresie sygnalizacji i oznakowania dróg oraz stosowania urządzeń ostrzegawczych,
4) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg miejskich i lokalizowanie obiektów na tych drogach,
5) utrzymanie zieleni w pasach dróg miejskich,
6) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem parkingów miejskich i ustalanie odpłatności za parkowanie pojazdów,
7) sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją:
    a) budynków mieszkalnych i budowli będących w zasobach komunalnych,
    b) wodociągów i kanalizacji,
    c) kanalizacji deszczowej,
    d) oczyszczalni ścieków,
    e) systemów ciepłowniczych,
    f) hal i targowisk
    g) systemu monitoringu miasta,
8) kontrolowanie realizacji zleconych usług komunalnych,
9) sprawowanie nadzoru funkcjonalnego nad obsługą Miasta przez:
    - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -sp. z o.o. ,
    - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji- sp. z o.o.
    - Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” sp. z.o.o.
10) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w mieście,
11) wykonywanie zadań wynikających z przepisów dot. ochrony praw lokatorów, mieszkaniowego zasobu gminy, m. innymi:
    a) zawieranie umów na lokale komunalne i socjalne oraz pomieszczenia przynależne,
    b) zamiana lokali mieszkalnych,
    c) przygotowywanie projektów uchwał Rady o wysokości czynszu regulowanego,
    d) przyjmowanie wniosków, naliczanie i wydawanie decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych,
    e) przydzielanie lokali zamiennych osobom uprawnionym,
12) prowadzenie ewidencji danych dotyczących sytuacji mieszkaniowej na terenie Miasta,
13) gospodarowanie komunalnymi zasobami lokali użytkowych,
14) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspólnotach mieszkaniowych,
15) współpraca z CTBS,
16) zajmowanie pomieszczeń na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych oraz zapewnienia czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
17) wybór zadań inwestycyjnych wprowadzanych do budżetu Miasta oraz określanie niezbędnych środków do ich realizacji,
18) opracowywanie projektu budżetu w części dotyczącej remontów i inwestycji miejskich,
19) realizacja zadań z zakresu inwestycji i remontów kapitalnych finansowanych z budżetu Miasta,
20) przygotowywanie materiałów do udzielania zamówień w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na opracowanie dokumentacji, realizację inwestycji, dostawy materiałów i usług itp.,
21) wykonywanie kontroli merytorycznej, rzeczowej i finansowej realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
22) opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Miasta w zakresie inwestycji i remontów,
23) współpraca z Urzędem Wojewódzkim, Marszałkowskim i innymi instytucjami w sprawach realizacji inwestycji miejskich finansowanych ze środków celowych budżetu Państwa i z innych źródeł,
24) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania bezrobotnych do prac realizowanych w formie robót publicznych, prac interwencyjnych ich nadzór, koordynacja i rozliczanie,
25) opracowywanie kosztorysów niezbędnych dla organizacji robót publicznych, interwencyjnych,
26) opracowywanie ujednoliconych dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu zasad i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
27) opracowywanie podstawowych dokumentów:
    a) ogłoszenia o przetargu i zaproszeń do postępowań nieprzetargowych,
      - specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
      - kryteriów, ich znaczenia i sposobu dokonania oceny spełnienia warunków,
      - wymaganych od dostawców i wykonawców,
    b) zestawu dokumentów wymaganych od dostawców i wykonawców,
    c) ogłoszenia o wyniku przetargu,
    d) pisemnych projektów umów,
    e) innych niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego, wymaganych przepisami prawa,
    f) wypełnianie podstawowych dokumentów przy prowadzeniu postępowania,
    g) wykonywanie czynności w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym,
28) uczestniczenie – na polecenie Burmistrza w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
29) kontrola zasad, form i trybu udzielanych zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Miasta wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, dysponującymi środkami publicznymi,
30) udzielanie komórkom organizacyjnym Urzędu niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
31) prowadzenie dokumentacji i ewidencji udzielonych zamówień publicznych,
32) sporządzanie zbiorczych sprawozdań i informacji określonych przepisami prawa,
33) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla komórek organizacyjnych Urzędu,
34) kompletowanie aktów prawnych i informacji z zakresu zamówień publicznych,
35) udostępnianie komórkom organizacyjnym Urzędu druków dotyczących zamówień publicznych

Jakość powietrza dzisiaj:

Kalendarium wydarzeń
«maj 2024»
powtśrczptsond
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Kamery online
Film
Wirtualna panorama
Hot spot - punkty bezpłatnego dostępu do internetu
Kino, wystawy
Dyżury Aptek
Bankomaty
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
Ciechocinek - BIP
Ciechocinek sanatoria Ciechocinek uzdrowisko Ciechocinek hotele Ciechocinek wypoczynek Ciechocinek zdrowie Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka
Strona główna   |   Poradnik turysty   |   Sanatoria   |   Mapa serwisu   |   Napisz do nas   |   Polityka cookies


Copyrights 2000-2024 Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19
tel.: 54 - 416 18 00, 283 64 58, fax: 54 - 283 64 23, e-mail: ratusz@ciechocinek.pl
Jesteś naszym 7043250 gościem